Παράταση του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως τον Ιούνιο

Παράταση του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως τον Ιούνιο

Με την ΚΥΑ 24064/29-04-2021 παρατάθηκε έως 30 Ιουνίου 2021 ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης που καλείται ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν όσες επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως ΚΑΔ – παρουσίασαν μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% την περίοδο Ιούλιος 2020 – Φεβρουάριος 2021 σε σχέση με την περίοδο Ιούλιος 2019 – Φεβρουάριος 2020. Για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία η σύγκριση γίνεται με το άθροισμα του κύκλου εργασιών του γ’ και του δ’ τριμήνου του 2019 και α’ τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενο επί τρία τέταρτα (3/4). Η Δράση αφορά μόνον εργαζομένους πλήρους απασχόλησης που έχουν προσληφθεί έως 31 Ιανουαρίου 2021. Δεν εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης καθώς […]