Επιδότηση παγίων δαπανών

Νέα μη επιστρεπτέα ενίσχυση θα χορηγηθεί στις επιχειρήσεις που επλήγησαν σημαντικά από τον COVID-19 το έτος 2020.

Η ενίσχυση φέρει τον ολίγον παραπλανητικό τίτλο «επιδότηση παγίων δαπανών». Ακούγοντας αυτόν τον τίτλο, οι περισσότεροι θεώρησαν ότι η ενίσχυση θα πληρώνει πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων, ήτοι μισθοδοσία, ενέργεια, ενοίκια κλπ.

Ωστόσο, η νέα ενίσχυση επιδοτεί όχι ακριβώς τις πάγιες δαπάνες, αλλά τις ζημίες (= έσοδα μείον δαπάνες) του έτους 2020, και συγκεκριμένα το μέρος των ζημιών που δεν καλύφθηκαν από άλλες κρατικές ενισχύσεις, π.χ. αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, επιστρεπτέες προκαταβολές κλπ.

Και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή παγίων δαπανών, πάρα μόνον για την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών του β’ εξαμήνου του 2021.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), οι οποίες:

  • Ιδρύθηκαν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020.
  • Απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021.
  • Είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ή δήλωσαν στο Ε3 του 2019 ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα Ι της Απόφασης ΓΔΟΥ 504/2021.
  • Παρουσιάζουν ζημίες για το έτος 2020.
  • Παρουσίασαν το 2020 μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 30% σε σχέση με το 2019 (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, καθώς και εκείνες που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020).
  • Θα δεσμευτούν να διατηρήσουν το μέσο όρο του προσωπικού τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Απόφαση ΓΔΟΥ 504/2021.

 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω ενίσχυση υποβάλλεται έως 17 Ιουνίου 2021 και προϋποθέτει την υποβολή του εντύπου Ε3 χρήσης 2020.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.