Μειώσεις φόρου για όσους αναβαθμίζουν τα κτίριά τους.

Με το άρθρο 13 του ν.5000/2022, που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή και μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ, παρατάθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 το κίνητρο της κατά 40% μείωσης του φόρου εισοδήματος σε όσους αναβαθμίζουν ενεργειακά, λειτουργικά ή αισθητικά τα ακίνητά τους.

Τη μείωση φόρου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης των κτιρίων τους.

Η μείωση φόρου υπολογίζεται ως ποσοστό 40% επί των ως άνω δαπανών, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τα 6.400€ ανά φυσικό πρόσωπο. Θα αφαιρεθεί σε τέσσερις ισόποσες δόσεις κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν το έτος πραγματοποίησης της δαπάνης και τα τρία επόμενα έτη. Το κατ’ έτος ποσό της μείωσης φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα του εν λόγω έτους. 

Οι εν λόγω δαπάνες δηλώνονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η μείωση φόρου παρέχεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Οι δαπάνες να πραγματοποιηθούν από 1/1/2020 έως και 31/12/2024 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα.
 • Οι σχετικές υπηρεσίες να παρασχεθούν από επιχειρήσεις με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή.
 • Οι δαπάνες να μην έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Οι δαπάνες να αφορούν υπηρεσίες και όχι προμήθεια υλικών.
 • Το κτίριο να μην έχει ήδη ενταχθεί και να μην ενταχθεί μελλοντικά σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορηγήσεων.
 • Να αποδεικνύεται η πραγματοποίηση των δαπανών με νόμιμα παραστατικά, στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας και τα στοιχεία του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένου του ΑΤΑΚ.
 • Οι δαπάνες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 • Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί τα παραστατικά δαπανών να έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο ακίνητο, ή να έχει δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου και να χρησιμοποιεί το ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζονται για έκπτωση είναι οι εξής:

Α. Ενεργειακές

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
 • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
 • Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
 • Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

Β. Λειτουργικές – αισθητικές

 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Συντήρηση/επισκευή στέγης.
 • Επισκευή τοιχοποιΐας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
 • Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.
 • Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.
 • Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
 • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την ΚΥΑ Α.1090 (ΦΕΚ Β’ 1636/22-04-2021) που ρυθμίζει και εξειδικεύει το πιο πάνω φορολογικό κίνητρο.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση