Νέα προθεσμία έως 22 Μαρτίου – Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων – επιδότηση από το ΕΣΠΑ έως 60%.

Η 22α Μαρτίου είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις των νέων επιχειρήσεων για επιδότηση επενδύσεων έως 400.000€. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν να υποβάλλονται στις 18 Δεκεμβρίου 2023. Το ποσοστό ενίσχυσης φθάνει έως και στο 60%.

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

 • Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

 Επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της ίδρυσης.

Επιχειρήσεις που έχουν ήδη ιδρυθεί, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει 12 μήνες λειτουργίας.

 • Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου θα είναι 24 μήνες.
 • Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις δύο πιο κάτω Δράσεις οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων, π.χ. franchise. Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες προσώπων με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Και οι δύο δράσεις αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή το σύνολο του προσωπικού της ωφελούμενης επιχείρησης και όλων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων δεν πρέπει να υπερβεί τα 250 άτομα, και ο συνολικός (ενοποιημένος) κύκλος εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Όλες οι υπηρεσίες που θα σας παράσχει η RAPID επιδοτούνται από τις δράσεις.

>> Και οι υπηρεσίες υποστήριξης του επενδυτικού σχεδίου επιδοτούνται, δηλ. οι αμοιβές μας για την αρχική αίτηση και τα μελλοντικά αιτήματα πληρωμής κλπ.

>> Και οι λογιστικές μας υπηρεσίες επιδοτούνται.

>> Και οι μηνιαίες συμβουλευτικές μας υπηρεσίες επιδοτούνται.

>> Επίσης επιδοτούνται και οι υπηρεσίες μας για τη μηχανογραφική υποστήριξη της νέας σας επιχείρησης.

Οι προκηρυχθείσες δράσεις είναι δύο, η καθεμία με διαφορετική στόχευση:

 1. Γενική Δράση
 • Αφορά σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας εκτός από τον Τουρισμό, την Εστίαση και το Λιανικό Εμπόριο.
 • Χρηματοδοτούνται έργα ύψους από 30.000€ έως 400.000€.
 • Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45%, το οποίο προσαυξάνεται:

 κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά,

 επιπλέον κατά 5% αν αυξηθεί η απασχόληση κατά τουλάχιστον 1 ΕΜΕ τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.

 

 1. Δράση για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Αφορά επιλεγμένους ΚΑΔ του Τουριστικού Κλάδου.
 • Χρηματοδοτούνται έργα ύψους από 80.000€ έως 400.000€.
 • Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45%, το οποίο προσαυξάνεται:

κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή  περιοχή ή μικρά νησιά,

 επιπλέον κατά 5% αν αυξηθεί η απασχόληση κατά τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 • Δεν επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου ή στον Δήμο Θήρας [πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας].
 • Δεν επιδοτείται η αγορά σκαφών.
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ίδιο ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση).
 • Την Προδημοσίευση της Δράσης θα την βρείτε εδώ.

Ειδικές προϋποθέσεις για τα τουριστικά καταλύματα

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό θα πρέπει να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

 • Ξενοδοχεία

 Κατάταξη σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων και άνω

 Ελάχιστη δυναμικότητα: Δώδεκα (12) κλίνες

 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

 Κατάταξη σε κατηγορία τριών αστέρων και άνω

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

 Κατ’ ελάχιστον τρεις κατοικίες στο ίδιο “σήμα ΕΟΤ” (ΜΗΤΕ).

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

 Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω

 Ελάχιστη δυναμικότητα: Δώδεκα (12) κλίνες

Επιλέξιμες Δαπάνες

Χρηματοδοτούνται δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 18 Δεκεμβρίου 2023.

Επιδοτούνται οι κάτωθι κατηγορίες δαπανών, όμως για κάθε μία κατηγορία ισχύουν διαφορετικά όρια, προϋποθέσεις και ποσοστώσεις, για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στους παρακάτω Συνδέσμους:

Επιλέξιμες Δαπάνες Γενικής Δράσης

Επιλέξιμες Δαπάνες Τουριστικής Δράσης

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα & Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (συνήθως έχουν ποσόστωση)
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% των άμεσων δαπανών)

Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις Δράσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Να προσκομίσουν ακριβή δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου, το οποίο πρέπει να αποτελεί αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και να μην χρησιμοποιείται από άλλη επιχείρηση (απαγορεύεται δηλαδή η συστέγαση με άλλη επιχείρηση).
 • Σε περιπτώσεις ανέγερσης ή αποπεράτωσης κτιρίων, να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης Γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής.

Επισημάνσεις

 • Θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει ως εταίρος/μέτοχος μόνο σε μία αίτηση χρηματοδότησης.
 • Δεν επιτρέπεται η ουσιώδης αλλαγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

 

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

 • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
 • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
 • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.