Ξεκίνησε η χορήγηση δανείων με 80% εγγύηση του Δημοσίου

Εμπιστευθείτε την RAPID και για τη νέα δράση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που χορηγεί δάνεια σε όλες τις επιχειρήσεις με 80% εγγύηση του Δημοσίου.
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν! Τηρείται σειρά προτεραιότητας. Επικοινωνήστε εγκαίρως με την RAPID στο τηλ. 211 411 5217 και στο e-mail info@rapidsoft.gr.
Παρέχουμε δωρεάν συμβουλευτική και ενημέρωση.
Υποβάλλουμε την αίτησή σας στο ΠΣΚΕ με εξαιρετικά χαμηλό κόστος (50€).
Κατόπιν, αναλαμβάνουμε την πλήρη τεκμηρίωση και προώθηση του αιτήματός σας στην επιλεγείσα Τράπεζα, καθώς και την εκπόνηση του απαραίτητου business plan και της εκτίμησης μελλοντικών χρηματοροών σε πολύ προσιτή τιμή (από 300€).
Τα δάνεια έχουν την εγγύηση του Δημοσίου και έτσι οι Τράπεζες αναμένεται να μην ζητούν σημαντικές επιπρόσθετες εγγυήσεις/εξασφαλίσεις.
Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια έως πέντε (5) έτη.

Το μέγιστο ύψος του δανείου μπορεί να φθάσει για κάθε επιχείρηση:

  • έως το 25% του κύκλου εργασιών του έτους 2019, ή
  • έως το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους του έτους 2019, ή
  • (για επιχ/σεις που ιδρύθηκαν το 2019 ή το 2020): το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας αυτών.

Δεν μπορούν να δανειοδοτηθούν οι προβληματικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 150 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

  • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
  • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
  • Χρηματοδότηση
  • Financial Software & ERPs
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Σεβόμενη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις, η RAPID προσφέρει τέσσερις μήνες δωρεάν υπηρεσίες σε όσες επιχειρήσεις επιλέξουν τώρα την RAPID για τη λογιστική & φοροτεχνική τους υποστήριξη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σχετική μας ανάρτηση.