Ανώτατο όριο αύξησης 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις.

Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή με την οποία θεσπίζεται ανώτατο όριο 3% στις αναπροσαρμογές μισθωμάτων που έλαβαν ή θα λάβουν χώρα εντός του 2022.

Η διάταξη καλύπτει τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων του ΠΔ 34/1995 και του άρθρου 13 του Ν.4242/2014.

Εξαιρούνται οι μισθώσεις όπου εκμισθωτής είναι:

(α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, ή

(β) Εταιρεία της οποίας η πλειοψηφία των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ή δικαιωμάτων ψήφου ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ή

γ) Επιχείρηση εκμετάλλευσης εμπορικού κέντρου που διαθέτει κατ’ ελάχιστο συνολική επιφάνεια δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την εν λόγω τροπολογία.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

>> Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation

>> Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός

>> Χρηματοδότηση

>> Financial Software & ERPs

>> Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση