Ανώτατο όριο αύξησης 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις.

Ανώτατο όριο αύξησης 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις.

Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή με την οποία θεσπίζεται ανώτατο όριο 3% στις αναπροσαρμογές μισθωμάτων που έλαβαν ή θα λάβουν χώρα εντός του 2022. Η διάταξη καλύπτει τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων του ΠΔ 34/1995 και του άρθρου 13 του Ν.4242/2014. Εξαιρούνται οι μισθώσεις όπου εκμισθωτής είναι: (α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, ή (β) Εταιρεία της οποίας η πλειοψηφία των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ή δικαιωμάτων ψήφου ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ή γ) Επιχείρηση εκμετάλλευσης εμπορικού κέντρου που διαθέτει κατ’ ελάχιστο συνολική επιφάνεια δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την […]