Επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων.

Οι Δράσεις του ΟΑΕΔ σας βοηθούν να προσλάβετε νέο προσωπικό με επιδότηση που φθάνει ακόμη και στο 100% του συνολικού μισθολογικού κόστους (μισθός + εισφορές).

 • Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!
 • ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

 Παραθέτουμε εδώ σύντομη περιγραφή των κυριοτέρων δράσεων:

Επιδότηση για την πρόσληψη ανέργων 25-45 ετών

Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ

Η Δράση επιδοτεί έως και το 100% του συνολικού μισθολογικού κόστους νέων εργαζομένων έως από 25 έως 45 ετών για 6 μήνες. Υποβολή αιτήσεων από 22 Ιανουαρίου 2024.

Επιδότηση για την πρόσληψη ανέργων 18-66 ετών

Η Δράση επιδοτεί επιχειρήσεις συγκεκριμένων ΚΑΔ της “πράσινης οικονομίας” με το 70% ή 80% του μισθολογικού κόστους για διάστημα 15+5 μηνών για την πρόσληψη ανέργων από 18-66 ετών. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.

Επιδότηση για την πρόσληψη ΑμεΑ

Η Δράση επιδοτεί επιχειρήσεις με συνολικό ποσό 16.800€ ανά εργαζόμενο – για διάστημα 24+8 μηνών – για την πρόσληψη ανέργων με αναπηρίες, απεξαρτημένων κ.α. ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Υποβολή αιτήσεων από 7 Δεκεμβρίου 2022.

Επιδότηση για την πρόσληψη ανέργων με εμπόδια επανένταξης

Η Δράση επιδοτεί επιχιερήσεις με συνολικό ποσό 8.400€ ανά εργαζόμενο – για διάστημα 12+4 μηνών – για την πρόσληψη ανέργων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επανένταξης στην αγορά εργασίας (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, μητέρες που επιστρέφουν στην εργασία κλπ.). Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Υποβολή αιτήσεων από 7 Δεκεμβρίου 2022.

Επιδότηση για την πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων άνω των 45 ετών

Η Δράση επιδοτεί επιχειρήσεις με συνολικό ποσό 13.709€ ανά εργαζόμενο  – για διάστημα 18+6 μηνών – για την πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων άνω των 45 ετών. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Υποβολή αιτήσεων από 7 Δεκεμβρίου 2022.

Επιδότηση για την πρόσληψη ανέργων άνω των 56 ετών

Η Δράση επιδοτεί επιχειρήσεις με 715€ μηνιαίως ανά εργαζόμενο – για διάστημα 12 μηνών – για την πρόσληψη εργαζομένων άνω των 56 ετών που ολοκλήρωσαν ήδη το Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίως Ανέργων στο Δημόσιο. Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ. Υποβολή αιτήσεων από 2 Φεβρουαρίου 2023.

Αμοιβές

Η αμοιβή της RAPID για την υποβολή της αίτησης ανέρχεται σε 150€. Για την υποστήριξη της Δράσης (αιτήματα πιστοποίησης-εκταμίευσης) η μηνιαία αμοιβή μας θα είναι 50€ ανά εργαζόμενο.

 Προϋποθέσεις και εξαιρέσεις

Κάθε δράση θέτει τις δικές της προϋποθέσεις, γι’ αυτό καλό είναι να διαβάσετε την προκήρυξη της δράσης που σας ενδιαφέρει (βλ. συνδέσμους πιο πάνω). Για μια πρώτη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε εδώ κάποιες γενικές προϋποθέσεις που συνήθως τίθενται στις δράσεις του ΟΑΕΔ:

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν:

 • Τα νυχτερινά κέντρα.
 • Οι επιχειρήσεις στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων.
 • Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.
 • Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εξωχώριες εταιρείες, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
 • Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
 • Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη (με κάποιες εξαιρέσεις).
 • Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.
 • Οι επιχειρήσεις που μείωσαν** το προσωπικό τους (ήτοι απολύσεις ή μείωση ωραρίων) κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης [εκτός αν καλύψουν τη μείωση έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης].

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και να τελούν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις:

 • Άτομα που απασχολήθηκαν στο παρελθόν* στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεόμενη επιχείρηση.
 • Άτομα που απασχολήθηκαν στο παρελθόν* στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα.
 • Άτομα που απασχολήθηκαν στο παρελθόν* σε επιχείρηση όπου ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την αιτούσα επιχείρηση.
 • Άτομα που απασχολήθηκαν στο παρελθόν* σε επιχείρηση συζύγου ή σε επιχείρηση συγγενούς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.
 • Άτομα που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

* συνήθως εξετάζονται οι προηγούμενοι 12 ή 24 μήνες

Υποχρεώσεις δικαιούχων

 • Ορισμοί: Μείωση προσωπικού είναι (α) η προς τα κάτω μεταβολή του ωραρίου εργασίας, π.χ. η μετατροπή 6ώρου εργαζομένου σε 4ωρο, και (β) η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω απόλυσης. ΔΕΝ λογίζεται ως μείωση προσωπικού η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου, οικειοθελούς αποχώρησης ή τερματισμού σύμβασης ορισμένου χρόνου.
 • Οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε μείωση** του προσωπικού τους, είτε πρόκειται για προϋπάρχον, είτε για επιδοτούμενο προσωπικό, υποχρεούνται να προβούν σε νέα πρόσληψη (αντικατάσταση) εντός τριάντα ημερών.

** βλ. ορισμό

 • Σε κάποιες δράσεις, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το επιδοτηθέν προσωπικό για ορισμένους μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης.

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

 • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
 • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
 • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.