Ευεργετήματα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους

Σημ.Α: Για να διαπιστώσετε αν μια επιχείρηση έχει κλείσει με κρατική εντολή ή ανήκει σε ένα από τα Πλαίσια Στήριξης 1, 2 ή 3, παρακαλώ συμβουλευθείτε τους Πίνακες ΚΑΔ του συνημμένου pdf.

Σημ.Β: Οι ΚΑΔ των Πλαισίων 2 και 3, καθώς και οι ΚΑΔ του Πλαισίου 1 που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα δικαιούνται τα ευεργετήματα μόνο για τον μήνα Απρίλιο. 

1.   Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων

Αφορά όλες τις μη προβληματικές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ, εκτός από εκείνες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή

 • Επιδοτούνται 100% οι τόκοι των υφιστάμενων δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020. Εμπίπτουν μη κοινοπρακτικά τραπεζικά και ομολογιακά δάνεια και αλληλόχρεοι λογαριασμοί που δεν εμφανίζουν πάνω από 90 ημέρες καθυστέρηση.

2.   Νέα δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου

Αφορά όλες τις μη προβληματικές επιχειρήσεις εκτός από εκείνες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή

 • Νέα χαμηλότοκα δάνεια 5ετούς διάρκειας με 80% εγγύηση του Δημοσίου σε επιχειρήσεις που δεν έχουν καθυστερημένες δανειακές υποχρεώσεις.

3.   Έκτακτη κρατική ενίσχυση («επιστρεπτέα προκαταβολή»)

Αφορά όλες τις μη προβληματικές και μη αδρανείς επιχειρήσεις που απασχολούν έως 500 εργαζομένους εκτός από εκείνες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή και εκτός από τις ατομικές και τις ΑΕ που δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό

 • Έκτακτη ενίσχυση, εν μέρει ως επιδότηση, και εν μέρει ως 5ετές χαμηλότοκο δάνειο. Απαγόρευση απολύσεων.

4.   Μείωση ενοικίου

Αφορά τις επιχειρήσεις των Πλαισίων 1 & 2 και τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή

 •  Μείωση ενοικίου επαγγελματικής μίσθωσης Μαρτίου & Απριλίου κατά 40%.
 •  Μείωση μισθωμάτων leasing κινητών και ακινήτων Μαρτίου & Απριλίου κατά 40%.

5.   Ειδικό επίδομα στους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες

Αφορά τους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες (βλ. σχετ. πίνακα ΚΑΔ)

 • Επίδομα 600€ (που δεν συνοδεύεται πλέον από υποχρεωτικό πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης).

6.   Αναστολή εργασιακών συμβάσεων – Επίδομα 800€ – Δ.Πάσχα

Αφορά τις επιχειρήσεις των Πλαισίων 1, 2 & 3 και τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή

 • Στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, όλοι οι εργαζόμενοι τίθενται σε αναστολή για 45 ημέρες, λαμβάνουν 800€ επίδομα από το Δημόσιο και θα πληρωθούν τα ένσημά τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Απαγορεύονται οι απολύσεις.
 • Στις λοιπές πληττόμενες επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα να τεθεί το σύνολο ή μέρος των εργαζομένων σε αναστολή για 45 ημέρες, υπό τον όρο να μη γίνουν απολύσεις και να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων μετά τη λήξη της αναστολής για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής. Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή λαμβάνουν 800€ επίδομα από το Δημόσιο και πληρώνονται τα ένσημά τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Επίδομα λαμβάνουν και όσοι απολύθηκαν ή αποχώρησαν από 1η έως 20 Μαρτίου και όσοι βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών.
 • Το Δώρο Πάσχα που αναλογεί στις ημέρες αναστολής καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το υπόλοιπο καταβάλλεται από τον εργοδότη έως 30.06.2020.

7.   Ειδική αποζημίωση 800€

Αφορά τις επιχειρήσεις των Πλαισίων 1, 2 & 3 και τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή και απασχολούν έως 20 εργαζομένους. Εξαιρούνται οι ΑΕ και όσες δηλώνουν μηδενικά έσοδα.

 • Καταβάλλεται μία ειδική αποζημίωση 800€ σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ιδιοκτητών.

8.   Παρατάσεις & εκπτώσεις φόρων

Αφορά τις επιχειρήσεις των Πλαισίων 1 & 2 και τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή.

 • Φορολογικές υποχρεώσεις (τρέχουσες και ρυθμισμένες) που λήγουν από 11.03 έως 30.04.2020 παρατείνονται έως 31.08.2020.
 • Αν όμως πληρωθούν στην ώρα τους, λαμβάνουν έκπτωση 25%.
 • Από την έκπτωση του 25% εξαιρείται ο τρέχων ΦΠΑ και οι παρακρατούμενοι φόροι που ήταν πληρωτέοι στις 31.03.2020. Ο τρέχων ΦΠΑ που είναι πληρωτέος στις 30.04.2020 εμπίπτει στην έκπτωση του 25%, η οποία όμως χορηγείται με τη μορφή συμψηφισμού μελλοντικών οφειλών.

9.   Παρατάσεις ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών

Αφορά τις επιχειρήσεις του Πλαισίου 1 και τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή.

 • Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από απασχόληση μισθωτών και ήταν κανονικά πληρωτέες έως 31.03.2020 και έως 30.04.2020 παρατείνονται έως 30.09.2020 και 31.10.2020 αντιστοίχως. Επιπλέον, όλες οι οι δόσεις τυχόν ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών που λήγουν την ή μετά την 31.03.2020 παρατείνονται για τρεις μήνες έκαστη.

10.   Παρατάσεις ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

Αφορά τις επιχειρήσεις του Πλαισίου 1 και τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή.

 • Ασφαλιστικές υποχρεώσεις μη μισθωτών που ήταν κανονικά πληρωτέες έως 31.03.2020 και 30.04.2020 θα πληρωθούν σε τέσσερις δόσεις με πρώτη δόση την 30.09.2020. Επιπλέον, όλες οι οι δόσεις τυχόν ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών που λήγουν την ή μετά την 31.03.2020 παρατείνονται για τρεις μήνες έκαστη.

11.   Εκπτώσεις ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

Αφορά όλους ανεξαιρέτως τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

 • Παρέχεται έκπτωση 25% αν πληρωθούν εμπρόθεσμα οι εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

12.   Αξιόγραφα

Αφορά τις επιχειρήσεις των Πλαισίων 1 & 2 και τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή.

 • Όσα αξιόγραφα λήγουν από 30 Μαρτίου έως 31 Μαΐου παρατείνονται για 75 ημέρες.
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν στα χέρια τους τέτοιες επιταγές σε ποσοστό άνω του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου εργασιών τους καθίστανται αυτόματα «πληττόμενες» επιχειρήσεις, ακόμη κι αν δεν υπάγονται βάσει ΚΑΔ στα Πλαίσιο Στήριξης 1.

13.   Λοιπά ευεργετήματα για εργαζομένους

 • Στους εργαζόμενους-μισθωτούς των επιχειρήσεων της ενότητας 4 παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του ακινήτου που μισθώνουν ως κύρια κατοικία τους.
 • Για τους εργαζόμενους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής φόρων Μαρτίου για 4 μήνες, με έκπτωση 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

14.   Ευεργετήματα για εκμισθωτές

 • Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις της ενότητας 4 παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των φόρων που ήταν πληρωτέοι μέχρι την 31/3/2020. Παρέχεται έκπτωση 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 • Για τους ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας των εργαζομένων της ενότητας 12 παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των φόρων που ήταν πληρωτέοι μέχρι την 31/3/2020. Παρέχεται έκπτωση 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

15.   Ευεργετήματα για όλους

 • Δυνατότητα των επιχειρήσεων να θέσουν το προσωπικό σε καθεστώς ασφαλούς λειτουργίας.
 • Επιστροφή φόρων χωρίς έλεγχο σε εκκρεμείς υποθέσεις.
 • Παράταση προθεσμίας δήλωσης διόρθωσης επιφάνειας ακινήτων από 31.03.2020 σε 30.06.2020.
 • Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών από 31.03.2020 σε 30.06.2020.
 • Παράταση προθεσμιών για υποβολή μισθωτηρίων κλπ. έως 30.06.2020.
 • Παράταση προθεσμιών φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, φόρου διαμονής και τελών χαρτοσήμου Μαρτίου & Απριλίου για δύο μήνες.
 • Παράταση προθεσμίας καταβολής περιβαλλοντικού τέλους α’ τριμήνου από 30.04 σε 30.06.2020.
 • Παράταση προθεσμιών Μαρτίου και Απριλίου για δηλώσεις φόρου κληρονομιών, φόρου κερδών από τυχερά παίγνια και φόρου δωρεών και γονικών παροχών έως τις 29.05.2020.
 • Αναστολή υποβολης ωραρίων εργασίας, υπερωριών κλπ. έως 30.04.2020.