Παράταση του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως τον Μάρτιο

Με την ΚΥΑ 108743/30.12.2021 παρατάθηκε έως την 31η Μαρτίου 2022 ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης που καλείται ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την Απόφαση 108743/30.12.2021.

Και εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ΚΥΑ 23103/13.06.2020 που καθορίζει συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας του Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, ενημερωμένη μετά τις αλλαγές που επέφερε η ΚΥΑ 108743/30.12.2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν όσες επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως ΚΑΔ – παρουσίασαν μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% την περίοδο Απρίλιος 2020 – Μάρτιος 2021 σε σχέση με την περίοδο Απρίλιος 2019 – Μάρτιος 2020.

Επίσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιχειρήσεις που δεν εμφάνισαν κύκλο εργασιών το 2019 ή έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η Απριλίου 2019.

Οι ως άνω εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους.

Για το τρίμηνο από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2022 η Δράση αφορά μόνον εργαζομένους πλήρους απασχόλησης που έχουν προσληφθεί έως 31 Οκτωβρίου 2021. Δεν εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης καθώς και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Η δήλωση ένταξης για τον Ιανουάριο του 2022 υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός του Ιανουαρίου εφόσον γνωστοποιηθεί πρώτα κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4.

Η «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» επιτρέπει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να μειώνουν προσωρινά τον χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας του συνόλου ή μέρους των ως άνω εργαζομένων τους μέχρι και στο ήμισυ.

Στους εργαζομένους που εντάσσονται στη Δράση καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση ίση προς το 60% των καθαρών αποδοχών για τον χρόνο που δεν εργάζονται. Σε κάθε περίπτωση όμως η ενίσχυση αυξάνεται τόσο ώστε να καλύψει το 100% του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου.

Απαγορεύεται η απόλυση των εργαζομένων που εντάσσονται στη Δράση, καθώς και η μεταβολή του ονομαστικού μισθού αυτών.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.