Από 1η Νοεμβρίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Με το άρθρο 20 του ν.4557/2018, τον οποίο θα βρείτε εδώ, θεσπίστηκε η υποχρέωση όλων των εταιρειών που έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα:

 • Να τηρούν ειδικό μητρώο στην έδρα τους όπου θα καταχωρούν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που αμέσως ή εμμέσως είναι ιδιοκτήτες τους, 
 • Να καταχωρούν τα ως άνω στοιχεία επιπλέον και στο “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” (ΚΜΠΔ) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το ως άνω άρθρο τροποποιήθηκε πρόσφατα (ν.4941/2022) και τη σημερινή του μορφή θα την βρείτε εδώ.

Λεπτομέρειες και οδηγίες ως προς το ΚΜΠΔ

Τις λεπτομέρειες λειτουργίας του ΚΜΠΔ ρυθμίζουν:

(α) Η KYA 125209/2022, την οποία θα βρείτε εδώ.

(β) Η Απόφαση 67343/2019 του Υπουργείου Οικονομικών, την οποία θα βρείτε εδώ (κωδικοποιημένη μετά από τις πρόσφατες τροποποιήσεις της από τις αποφάσεις 100784/2022 και 125209/2022).

Το νομικό πλαίσιο και άλλες λεπτομέρειες και οδηγίες μπορείτε να τα βρείτε και στην ειδική σελίδα που δημιούργησε η ΑΑΔΕ για το ΚΜΠΔ

Περίληψη των υποχρεώσεων που έχουν οι εταιρείες από τον ν.4557/2018

Δύο ειδών υποχρεώσεις πηγάζουν για τις εταιρείες από τον ν.4557/2018:

Α. Τήρηση Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην έδρα της εταιρείας (τοπικό μητρώο).

Β. Ενημέρωση του (online) Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

Ως προς το Α:

Κάθε εταιρεία οφείλει να τηρεί στην έδρα της ένα νέο ειδικό “μητρώο πραγματικών δικαιούχων”. Πραγματικοί δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, είτε απευθείας, είτε εμμέσως (π.χ. μέσω άλλων εταιρειών), είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της εταιρείας.

Το τηρούμενο στην έδρα της εταιρείας μητρώο:

 • Θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή επικαιροποιημένο, π.χ. να περιέχει τις τρέχουσες δ/νσεις κατοικίας όλων των ιδιοκτητών.
 • Θα πρέπει να περιέχει επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες.
 • Θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που τεκμηριώνουν τη σχέση των ιδιοκτητών με την εταιρεία.

Ως προς το Β:

 1. Η αρχική καταχώρηση στο ΚΜΠΔ συντελείται εντός 60 ημερών από την εγγραφή της εταιρείας στα μητρώα της ΑΑΔΕ, δηλ. εντός 60 ημερών από την απόκτηση ΑΦΜ.
 2. Αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων καταχωρούνται στο ΚΜΠΔ εντός 60 ημερών από την ημερομηνία επέλευσής τους.
 3. Ειδικά για εταιρείες που απέκτησαν ΑΦΜ έως και την 31η Αυγούστου 2022, η προθεσμία για την αρχική καταχώρηση στο ΚΜΠΔ (βλ. σημείο 1) είναι η 31η Οκτωβρίου 2022.
 4. Ειδικά για μεταβολές που έλαβαν χώρα έως και την 31η Αυγούστου 2022, η προθεσμία για την καταχώρηση αυτών στο ΚΜΠΔ (βλ. σημείο 2) είναι η 31η Οκτωβρίου 2022.

Επιβάλλονται πρόστιμα σε κάθε εταιρεία που:

α) δεν υποβάλλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο ΚΜΠΔ,

β) υποβάλλει εκπρόθεσμα αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο ΚΜΠΔ,

γ) υποβάλλει ελλιπή ή ανακριβή αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο ΚΜΠΔ,

δ) δεν τηρεί το “τοπικό μητρώο”. 

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη δήλωση (περίπτωση β) είναι 100 ευρώ όταν η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται εντός ενός μηνός  και 500 ευρώ όταν η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται πέραν του ενός μηνός και έως τρεις μήνες από την ημερομηνία παρέλευσης της προθεσμίας.

Μετά τους τρεις μήνες η εκπρόθεσμη δήλωση τεκμαίρεται ως μη υποβληθείσα και επιβάλλεται το πρόστιμο της περίπτωσης α.

Τα πρόστιμα για τις περιπτώσεις α, γ και δ είναι:

αα) 5.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καθαρό κύκλο εργασιών έως και 100.000 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης,

αβ) 10.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 100.000 ευρώ έως και 700.000 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης,

αγ) 20.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ έως και 8.000.000 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης,

αδ) 40.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 8.000.000 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης,

αε) 5.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν απασχολούν εργαζόμενους,

αστ) 10.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που απασχολούν έως πενήντα (50) εργαζόμενους,

αζ) 20.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που απασχολούν από πενήντα ένα (51) έως και διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους,

αη) 40.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που απασχολούν άνω των διακοσίων πενήντα (250) εργαζομένων.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση