Στα 534 ευρώ η επιδότηση των εργαζομένων για τον μήνα Μάιο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 17778/346 που αφορά τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων κατά τον μήνα Μάιο και προβλέπει εν συντομία τα εξής:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ

 • Στις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή κατά τον μήνα Μάιο παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η απαγόρευση λειτουργίας.
 • Οι εργαζόμενοι των εν λόγω επιχειρήσεων θα λάβουν αποζημίωση 534 ευρώ.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση από 18.05 έως και 31.05.2020.
 • Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα υπεύθυνη δήλωση, εκτός εάν επιθυμούν να μεταβάλουν τον ΙΒΑΝ ή τα στοιχεία της μίσθωσης της κατοικίας τους. Τυχόν τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται από 19.05 έως και 01.06.2020.
 • Η αποζημίωση θα καταβληθεί από 05.06 έως 10.06.2020.
 • Απαγορεύονται οι απολύσεις για όσο χρονικό διάστημα η επιχείρηση παραμένει κλειστή.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν και επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) και έχουν ήδη θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.
 • Ο περιορισμός του 60% δεν ισχύει (α) σε περίπτωση που έχει τεθεί σε αναστολή ένας μόνο εργαζόμενος, και (β) για τους ΚΑΔ του συνημμένου αρχείου.
 • Οι εργαζόμενοι που θα συνεχίσουν να τελούν σε αναστολή κατά τον μήνα Μάιο θα λάβουν 17,80 ευρώ για κάθε ημέρα που η σύμβασή τους τελεί σε αναστολή.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση από 01.06 έως και 07.06.2020.
 • Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα υπεύθυνη δήλωση, εκτός εάν επιθυμούν να μεταβάλουν τον ΙΒΑΝ ή τα στοιχεία της μίσθωσης της κατοικίας τους. Τυχόν τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται από 01.06 έως και 07.06.2020.
 • Η αποζημίωση θα καταβληθεί από 10.06 έως 12.06.2020.
 • Απαγορεύονται οι απολύσεις έως 31 Μαΐου 2020.
 • Οι πληττόμενες επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής υποχρεούνται, μετά από τη λήξη της αναστολής, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.