Αναστολές Απριλίου – Υποχρεώσεις εργοδοτών

Με την ΚΥΑ 22547 (ΦΕΚ Β’ 1683/24-04-2021) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας θεσπίζεται αποζημίωση 534 ευρώ για τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Απρίλιο. Όσοι εργαζόμενοι τεθούν σε αναστολή για μέρος του μήνα, θα λάβουν αναλογία του επιδόματος.

Οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές κατόπιν κρατικής εντολής (είναι όσες περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α, Α1, Β και Β1 της Απόφασης):

  • Θέτουν – για τον Απρίλιο – υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή.
  • Απαγορεύεται να προβούν σε απολύσεις εργαζομένων μέχρι και την 30ή Απριλίου 2021.

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις, δηλ. όσες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της Απόφασης και παρουσίασαν μείωση κύκλου εργασιών στο διάστημα Απρίλιος-Δεκέμβριος 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019:

  • Μπορούν να παρατείνουν έως 30 Απριλίου την αναστολή των συμβάσεων εργαζομένων που βρίσκονται ήδη σε αναστολή.
  • Μπορούν να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή εργαζομένους τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.
  • Απαγορεύεται να προβούν σε απολύσεις εργαζομένων μέχρι και την 30ή Απριλίου 2021.
  • Επιτρέπεται να προβούν σε απολύσεις μετά την 30η Απριλίου, υπό τον όρο ότι θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής (προφανώς με νέες προσλήψεις).
  • Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός, ούτε πριν ούτε μετά την 30η Απριλίου, αναφορικά με οικειοθελείς αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις και λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
  • Υφίσταται όμως υποχρέωση συνέχισης (για τον υπολειπόμενο χρόνο) των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που τέθηκαν σε αναστολή.
  • Μπορούν να εντάξουν στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ όσους εργαζομένους επιθυμούν, υπό τον όρο αυτοί να μην τελούν σε αναστολή ή σε καθεστώς προσωρινής ανάκλησης αναστολής .

Επίσης, η ΚΥΑ δίνει κατευθύνσεις για τις επιχειρήσεις που μετέπεσαν από «κλειστές» σε «πληττόμενες» και αντιστρόφως.

Δείτε την Απόφαση σε αυτόν εδώ τον Σύνδεσμο.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.