Δάνεια για όλες τις επιχειρήσεις με 80% εγγύηση του Δημοσίου

Εμπιστευθείτε την RAPID και για τη νέα δράση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που χορηγεί δάνεια σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και κλάδου με 80% εγγύηση του Δημοσίου.

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν το αμέσως προσεχές διάστημα, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Επικοινωνήστε εγκαίρως με την RAPID στο τηλ. 211 411 5217 και στο e-mail info@rapidsoft.gr, προκειμένου να είναι έτοιμη η αίτησή σας ΠΡΙΝ την έναρξη των αιτήσεων.

Παρέχουμε δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας, και δωρεάν συμβουλευτική και ενημέρωση.

Υποβάλλουμε την αίτησή σας στο ΠΣΚΕ με εξαιρετικά χαμηλό κόστος (50€).

Κατόπιν, αναλαμβάνουμε την πλήρη τεκμηρίωση και προώθηση του αιτήματός σας στην επιλεγείσα Τράπεζα, καθώς και τη συγκέντρωση και υποβολή οικονομικών στοιχείων, με πολύ ανταγωνιστικές χρεώσεις (αναλόγως του ύψους του δανείου).

Τα νέα δάνεια θα έχουν διάρκεια έως πέντε (5) έτη. Το μέγιστο ύψος του δανείου μπορεί να φθάσει για κάθε επιχείρηση:

  • έως το 25% του κύκλου εργασιών του έτους 2019, ή
  • έως το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους του έτους 2019, ή
  • (για επιχ/σεις που ιδρύθηκαν το 2019 ή το 2020): το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας αυτών.

Δεν μπορούν να δανειοδοτηθούν οι προβληματικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών.