Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την ΑΠΔ Μαρτίου

Εκδόθηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών που ρυθμίζει την υποβολή ενιαίας ΑΠΔ Μαρτίου για τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή.

Οι αποδοχές που αντιστοιχούν στην περίοδο πραγματικής απασχόλησης – μέχρι την ημερομηνία αναστολής – καταχωρούνται στην ΑΠΔ διακριτά από τις αποδοχές που αφορούν στο διάστημα της αναστολής. Διακριτά επίσης καταχωρούνται τυχόν αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της αναστολής είτε εξ ελευθεριότητος είτε έναντι έκτακτης απασχόλησης με τηλεργασία.

Για τις ημέρες εργασίας έως την αναστολή υπόχρεος καταβολής εισφορών είναι ο εργοδότης. Για τις ημέρες κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, οι εισφορές θα καταβληθούν στον ΕΦΚΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως για τυχόν έκτακτη απασχόληση με τηλεργασία εργαζομένων που τελούν σε αναστολή ή όταν εργοδότες καταβάλλουν αποδοχές εξ ελευθεριότητας σε εργαζομένους που τελούν σε αναστολή, τότε υπόχρεος για την καταβολή των αναλογουσών εισφορών είναι ο εργοδότης.

Ρυθμίστηκε πλέον με την εν λόγω ΚΥΑ το ζήτημα της ημερομηνίας έναρξης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, που θα είναι πλέον αυτή που δηλώνεται επί της ΑΠΔ και όχι η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης αναστολής στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Επιπρόσθετα, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολης της ΑΠΔ κατά 15 ημέρες, δηλαδή έως τις 15 Μαΐου. Η παράταση αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή ή πλήττονται από τον COVID-19 βάσει του ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Δείτε συνημμένο το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ.