Επιδότηση ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας από 18 έως 30 ετών.

Νέα Δράση του ΟΑΕΔ επιδοτεί 100% την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας από 18 έως 30 ετών σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Κάντε τώρα την αίτησή σας με την RAPID!

 • ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος επιλεξιμότητας.
 • Την Προκήρυξη της Δράσης θα την βρείτε εδώ.

Δείτε τη μεθοδολογία μας στην Παρουσίαση των Υπηρεσιών Χρηματοδότησης

Η Δράση βοηθά τις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό πλήρους απασχόλησης σε πενθήμερη βάση (Δευτέρα έως Σάββατο), αλλά όχι μετά τις 10μμ. Η επιδότηση καλύπτει το 100% του μισθολογικού κόστους (μισθός & εισφορές) με βάση τον κατώτατο μισθό, για επτά (7) μήνες συν αναλογία Δώρων, δηλαδή η επιδότηση ανέρχεται σε περίπου 8.000€ ανά εργαζόμενο.

Η αμοιβή της RAPID για την υποβολή της αίτησης ανέρχεται σε 150€. Για την υποστήριξη της Δράσης (μηνιαία αιτήματα πιστοποίησης-εκταμίευσης) η μηνιαία αμοιβή μας θα είναι 50€ ανά εργαζόμενο. 

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν:

 • Τα νυχτερινά κέντρα.
 • Οι επιχειρήσεις στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων.
 • Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.
 • Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εξωχώριες εταιρείες, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
 • Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
 • Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη.
 • Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.
 • Οι επιχειρήσεις που μείωσαν το προσωπικό τους (ήτοι απολύσεις ή μείωση ωραρίων) κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης [εκτός αν καλύψουν τη μείωση έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης].

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει:

 • Να είναι από 18 έως 30 ετών (επιτρέπεται να διανύουν το 31ο έτος της ηλικίας τους, αλλά να μην το έχουν συμπληρώσει).
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και να τελούν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις:

 • Άτομα που κατά το τελευταίο 24μηνο απασχολήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεόμενη επιχείρηση.
 • Άτομα που κατά το τελευταίο 24μηνο απασχολήθηκαν στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα.
 • Άτομα που κατά το τελευταίο 24μηνο απασχολήθηκαν σε επιχείρηση όπου ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την αιτούσα επιχείρηση.
 • Άτομα που κατά το τελευταίο 24μηνο απασχολήθηκαν σε επιχείρηση συζύγου ή σε επιχείρηση συγγενούς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.
 • Άτομα που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.
 • Άτομα που συμμετείχαν σε όμοια προγράμματα προεργασίας κατά την προηγούμενη τριετία.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

 • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.
 • Σε περίπτωση που επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο), πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση της δράσης.
 • Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ωφελούμενο, για κάθε ημέρα προεργασίας, πρωτότυπο του οποίου παραμένει στον φάκελο του προγράμματος που τηρεί ο πάροχος/επιχείρηση.

Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση  (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή (e-shops, websites, fb pages)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση