Επιπρόσθετα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ

Με τα άρθρα 50 κ.επ. του Ν. 4796/17.04.2021 έγιναν οι εξής τροποποιήσεις στις υποχρεώσεις καταχώρησης στο ΓΕΜΗ:

α. Οι εταιρείες, προσωπικές και κεφαλαιουχικές, καταχωρούν επιπλέον τις οικονομικές καταστάσεις έναρξης εκκαθάρισης.

β. Δεν εξαιρούνται πλέον τα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από την υποχρέωση καταχώρησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.