Υποχρεωτική εγγραφή όλων των ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Έως σήμερα στο ΓΕΜΗ εγγράφονταν υποχρεωτικά:

(α) Οι εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ κλπ.).

(β) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν εμπορικές πράξεις.

(γ) Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή και μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

Με το άρθρο 49 του Ν.4796/17.04.2021 επιβάλλεται πλέον υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗ για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις).

Οι νέοι υπόχρεοι, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα χωρίς να εμπίπτουν στους παλαιότερους ορισμούς (β) και (γ), εγγράφονται στο ΓΕΜΗ ατελώς, μέσω του taxisnet, και δεν πληρώνουν ετήσια συνδρομή. Θα καταβάλλουν μόνο τα τέλη κατοχύρωσης επωνυμίας.