Κίνητρα συγχωνεύσεων και συνεργασιών.

Σημαντικά φορολογικά κίνητρα για ίδρυση και μετασχηματισμό εταιρειών παρέχει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Παρασκευή 13 Μαΐου στη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Μείωση φόρου 30% θα έχουν οι νέες εταιρείες που θα προκύψουν από μετασχηματισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων, εφ΄όσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών.

(β) Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις είναι στο μέγεθος πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες.

(γ) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 375.000 ευρώ.

(δ) Η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από εννέα (9) εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση.

 • Μείωση φόρου 30% θα έχουν οι συνεργασίες προσώπων εφ’ όσον καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο της νέας νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του κεφαλαίου του και το κεφάλαιο της νέας νομικής οντότητας δεν υπολείπεται του ποσού των 125.000 ευρώ.

Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που συγκεντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) Δημιουργείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων, δυνάμει της ίδρυσης οποιασδήποτε μορφής νομικής οντότητας από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία ή τη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising).

(β) Έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων προσώπων.

(γ) Διαρκεί για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή ίδρυσης της νομικής οντότητας.

(δ) Ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας των προσώπων που μετέχουν σε αυτή είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών του προσώπου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

 • Μείωση φόρου 30% θα έχουν οι νέες εταιρείες που θα προκύψουν από εισφορά ατομικής επιχείρησης, εφ΄όσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η εισφερόμενη ατομική επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της εισφοράς.

(β) Η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα.

 • Η μείωση φόρου θα έχει εφαρμογή από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης μιας εκ των ως ανω πράξεων και θα διαρκέσει εννέα έτη. Το μέγιστο όφελος από τη μείωση φόρου δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 500.000 ευρώ στην 1η και 3η περίπτωση και τα 125.000 ευρώ ανά συνεργαζόμενο πρόσωπο στη 2η περίπτωση.
 • Η μείωση φόρου δεν ισχύει για τις κατασκευαστικές κοινοπραξίες και για τους μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες στις οποίες μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο κατασκευαστικές κοινοπραξίες.
 • Αν η συνεργασία δημιουργείται δυνάμει συμφωνίας δικαιόχρησης (franchising), το κίνητρο της απαλλαγής παρέχεται αποκλειστικά υπέρ του δικαιοδόχου (franchisee).
 • Απαλλάσσεται από τον φόρο το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων παγίου ενεργητικού στο πλαίσιο των ως άνω μετασχηματισμών.
 • Διατηρούνται σε ισχύ οι διοικητικές άδειες – και οι προσωποπαγείς – σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία.
 • Η μεταφερόμενη στον ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημία, κατά το ποσό που τυχόν δεν συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά τον μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη της νέας εταιρείας της τρέχουσας ή επόμενων χρήσεων, εφόσον ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 450.000 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχέδιο νόμου.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.


Η RAPID ιδρύθηκε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εταιρικών αναγκών, τις οποίες ομαδοποιούμε σε πέντε πυλώνες:

 • Λογιστική – Φοροτεχνική – Tax Optimisation
 • Οικονομική Παρακολούθηση & Προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση
 • Financial Software & ERPs
 • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση