Παράταση του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως τον Ιούνιο

Με την ΚΥΑ 24064/29-04-2021 παρατάθηκε έως 30 Ιουνίου 2021 ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης που καλείται ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν όσες επιχειρήσεις – ανεξαρτήτως ΚΑΔ – παρουσίασαν μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% την περίοδο Ιούλιος 2020 – Φεβρουάριος 2021 σε σχέση με την περίοδο Ιούλιος 2019 – Φεβρουάριος 2020.

Για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία η σύγκριση γίνεται με το άθροισμα του κύκλου εργασιών του γ’ και του δ’ τριμήνου του 2019 και α’ τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενο επί τρία τέταρτα (3/4).

Η Δράση αφορά μόνον εργαζομένους πλήρους απασχόλησης που έχουν προσληφθεί έως 31 Ιανουαρίου 2021. Δεν εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης καθώς και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Η «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» επιτρέπει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να μειώνουν προσωρινά τον χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας του συνόλου ή μέρους των ως άνω εργαζομένων τους μέχρι και στο ήμισυ.

Στους εργαζομένους που εντάσσονται στη Δράση καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση ίση προς το 60% των καθαρών αποδοχών για τον χρόνο που δεν εργάζονται. Σε κάθε περίπτωση όμως η ενίσχυση αυξάνεται τόσο ώστε να καλύψει το 100% του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου.

Απαγορεύεται η απόλυση των εργαζομένων που εντάσσονται στη Δράση, καθώς και η μεταβολή του ονομαστικού μισθού αυτών.

Δείτε την Απόφαση σε αυτόν εδώ το Σύνδεσμο.

Ενημερωθείτε σήμερα δωρεάν από την RAPID για όλα τα ευεργετήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον COVID-19. Τηλ. 211 411 5217, e-mail: info@rapidsoft.gr.