Μειώσεις φόρου εισοδήματος 30% για μετατροπές και συγχωνεύσεις.

Έκπτωση 30% στον φόρο εισοδήματος έχει όποιος μετατρέψει την ατομική του επιχείρηση σε κεφαλαιουχική. Το ίδιο ισχύει και για συγχωνεύσεις μικρομεσαίων εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, με τον ν.4935/2022, τον οποίο θα βρείτε εδώ, θεσπίστηκαν τα εξής:

 1. Μείωση φόρου 30% θα έχουν οι νέες εταιρείες που θα προκύψουν από εισφορά (“μετατροπή”) ατομικής επιχείρησης, εφ΄όσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η εισφερόμενη ατομική επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της εισφοράς.

(β) Η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα.

 

 1. Μείωση φόρου 30% έχουν οι νέες εταιρείες που θα προκύψουν από μετασχηματισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων, εφ΄όσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών.

(β) Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις είναι στο μέγεθος πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες.

(γ) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 375.000 ευρώ.

(δ) Η νέα εταιρεία απασχολεί περισσότερους από εννέα (9) εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση.

 

 1. Μείωση φόρου 30% έχουν οι συνεργασίες προσώπων εφ’ όσον καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο της νέας νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του κεφαλαίου του και το κεφάλαιο της νέας νομικής οντότητας δεν υπολείπεται του ποσού των 125.000 ευρώ.

Ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που συγκεντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) Δημιουργείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων, δυνάμει της ίδρυσης οποιασδήποτε μορφής νομικής οντότητας από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία ή τη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising).

(β) Έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων προσώπων.

(γ) Διαρκεί για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή ίδρυσης της νομικής οντότητας.

(δ) Ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας των προσώπων που μετέχουν σε αυτή είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών του προσώπου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

 

 1. Η μείωση φόρου έχει εφαρμογή από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης μιας εκ των ως ανω πράξεων και διαρκεί εννέα έτη. Το μέγιστο όφελος από τη μείωση φόρου δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 500.000 ευρώ στην 1η και 2η περίπτωση και τα 125.000 ευρώ ανά συνεργαζόμενο πρόσωπο στην 3η περίπτωση.

 

 1. Η μείωση φόρου δεν ισχύει για τις κατασκευαστικές κοινοπραξίες και για τους μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες στις οποίες μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο κατασκευαστικές κοινοπραξίες.

 

 1. Αν η συνεργασία δημιουργείται δυνάμει συμφωνίας δικαιόχρησης (franchising), το κίνητρο της απαλλαγής παρέχεται αποκλειστικά υπέρ του δικαιοδόχου (franchisee).

 

 1. Απαλλάσσεται από τον φόρο το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων παγίου ενεργητικού στο πλαίσιο των ως άνω μετασχηματισμών.

 

 1. Διατηρούνται σε ισχύ οι διοικητικές άδειες – και οι προσωποπαγείς – σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία.

 

 1. Η μεταφερόμενη στον ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημία, κατά το ποσό που τυχόν δεν συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά τον μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα προκύπτοντα κέρδη της νέας εταιρείας της τρέχουσας ή επόμενων χρήσεων, εφόσον ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 450.000 ευρώ.

 

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

 • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
 • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
 • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
 • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
 • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.