Πρόστιμα μη διαβίβασης.

Από την ώρα που η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ μπήκε στη ζωή μας, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ ένα-ένα παραστατικό εσόδων & εξόδων που εκδίδουν ή λαμβάνουν αντιστοίχως.

Μία περίληψη ως προς το τι ακριβώς υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ οι επιχειρήσεις μπορείτε να διαβάσετε στη σχετική μας ανάρτηση:

Σύνοψη υποχρεώσεων myDATA

Επίσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών που ετοίμασε η RAPID:

Οδηγός Έκδοσης & Διαβίβασης Παραστατικών

Πρόστιμα μη διαβίβασης από ΦΗΜ

Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ΦΗΜ για την έκδοση των παραστατικών τους (βλ. Οδηγό), εκτός από τη γενική υποχρέωση διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA, έχουν επιπλέον την υποχρέωση να διαβιβάζουν στην “ενδιάμεση” πλατφόρμα e-send τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδουν μέσω των ΦΗΜ.

Για τη μη διαβίβαση ή για την εκπρόθεσμη διαβίβαση παραστατικών από τους ΦΗΜ στην πλατφόρμα e-send επιβάλλονται ήδη από 31 Οκτωβρίου 2022 πολύ αυστηρές κυρώσεις, και δη υψηλά πρόστιμα και “σφράγισμα” των επιχειρήσεων που, είτε επίτηδες είτε από αμέλεια, δεν διαβιβάζουν παραστατικά από τους ΦΗΜ στην εν λόγω πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Για τα πρόστιμα αυτά μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σχετική μας ανάρτηση:

Πρόστιμα μη διασύνδεσης των ΦΗΜ με την πλατφόρμα e-send

Γενικά πρόστιμα μη διαβίβασης στην πλατφόρμα myDATA

Τα πρόστιμα για τη μη διαβίβαση εσόδων, εξόδων και λοιπών πληροφοριών στην πλατφόρμα myDATA προκύπτoυν από το άρθρο 54ιγ του ΚΦΔ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – ν.4987/2022), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν.5073/2023, τον οποίο θα βρείτε εδώ.

Τα πρόστιμα είναι ακόμη ανενεργά, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που θα τα εξειδικεύει και θα ορίζει και τον χρόνο έναρξης εφαρμογής αυτών.

Βάσει του ως άνω νόμου, τα πρόστιμα θα έχουν ως εξής:

α) Αν, ως εκδότης, δεν διαβιβάσει συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων, πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) σε ημερήσια βάση,

β) αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρόστιμο διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος,

γ) αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου,

δ) αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά φορολογικό έτος και

ε) αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.

  • Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. (α), (β) και (δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.
  • Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε ετών, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των περ. (α), (β) και (δ) ανά φορολογικό έτος.
  • Η ΑΑΔΕ δύναται να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των οντοτήτων που υποτροπιάζουν ως προς την παράβαση της περ. (α)

Ενημερωθείτε σήμερα από την RAPID για όλα τα ωφελήματα που δικαιούται η δική σας επιχείρηση, καθώς και για κάθε φορολογικό, ασφαλιστικό ή μηχανογραφικό ζήτημα που σας απασχολεί. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rapidsoft.gr.

Ο Όμιλος RAPID ξεκίνησε το 2011 και σήμερα υποστηρίζει περισσότερες από 500 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε τρεις ακόμη χώρες. Αποτελείται από τρεις εταιρείες, την RAPID ΕΠΕ και την RAPID IKE στην Ελλάδα, και την RAPID SRL στη Ρουμανία.

Με μοναδικό και καινοτόμο τρόπο η RAPID είναι πλήρως καθετοποιημένη, με δικό της προσωπικό, και παρέχει ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών σε πέντε νευραλγικά πεδία:

  • Λογιστικές, Φοροασφαλιστικές & Νομικές Υπηρεσίες
  • Μηχανογράφηση (Ανάπτυξη & Εμπορία Λογισμικού)
  • Χρηματοδότηση (Επιδοτήσεις, Δάνεια, Funds, Franchise)
  • Financial Monitoring (Reporting, Budgeting, Business Plans)
  • Online Παρουσία & Προβολή

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Εταιρική Παρουσίαση

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η RAPID:

>> βρίσκει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας:

Μεθοδολογία Χρηματοδότησης

και σας υποστηρίζει με ένα πλήρες πακέτο λογιστικών, φοροτεχνικών και μισθοδοτικών υπηρεσιών και με καινοτόμα εργαλεία financial monitoring:

INSIDER Presentation

Τιμοκατάλογος Λογιστικής

Μαζί θα σχεδιάσουμε την άριστη λύση για την επιχείρησή σας, λύση που θα αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα λαμβάνει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά και μηχανογραφικά, χάρη στην καθετοποιημένη δομή της RAPID και στη μακρόχρονη εμπειρία μας σε όλους τους ανωτέρω τομείς.